Begroting 2018 Diaconie Hervormde Gemeente te Sellingen

  Diaconie Begroting 2018 versie 3
  Sellingen      
         
  Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)  
         
         
     begroting  begroting rekening
    2018 2017 2016
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €              1.514  €                 716  €              1.062
81 rentebaten en dividenden  €                 300  €                 500  €                 400
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €              1.998  €              1.198  €              2.360
83 bijdragen levend geld  €              2.650  €              2.870  €              2.937
84 door te zenden collecten  €                 495  €                 640  €                 515
  totaal baten  €              6.957  €              5.924  €              7.274
         
  lasten      
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                   90  €                   90  €                   90
42 afschrijvingen  €                     –  €                     –  €                     –
43 pastoraat  €                     –  €                     –  €                     –
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                 900  €                 760  €                 900
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €                 400  €                 420  €                 393
46 salarissen  €                     –  €                     –  €                     –
47 kosten beheer en administratie  €                 100  €                 100  €                 158
48 rentelasten/bankkosten  €                 250  €                 150  €                 309
50 diaconaal werk plaatselijk  €              1.575  €              1.105  €              1.231
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €              1.700  €              1.800  €              1.726
52 diaconaal werk wereldwijd  €              1.800  €              1.200  €              1.875
  totaal lasten  €              6.815  €              5.625  €              6.682
         
  Saldo baten – lasten  €                 142  €                 299  €                 592
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                     –  €                     –  €                     –
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     –  €                     –  €                     –
56 streekgemeenten  €                     –  €                     –  €                     –
57 aandeel in lasten federatie  €                     –  €                     –  €                     –
58 overige lasten en baten  €                     –  €                     –  €                     –
  totaal  €                     –  €                     –  €                     –
         
         
  Resultaat  €                 142  €                 299  €                 592
         
         
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2018    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €                     –  €                     –  
  Reserve koersverschillen  €                     –  €                     –  
  Herwaarderingsreserve  €                     –  €                     –  
  Overige reserve  €                     –  €                     –  
  Totaal  €                     –  €                     –  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €                     –