Begroting 2017 Diaconie Hervormde Gemeente te Sellingen

  Totaal exploitatie  
         
     Begroting Begroting Rekening
    2017 2016 2015
  Baten      
         
  baten onroerende zaken  € 1.000  € 716  € 1.062
  rentebaten en dividenden  € 300  € 500  € 400
  opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  € 1.998  € 1.198  € 2.360
  bijdragen levend geld  € 2.770  € 2.870  € 2.937
  door te zenden collecten  € 495  € 640  € 515
  totaal baten  € 6.563  € 5.924  € 7.274
         
  Lasten      
  lasten overige eigendommen en inventarissen  € 90  € 90  € 90
  afschrijvingen  € –  € –  € –
  pastoraat  € –  € –  € –
  lasten kerkdiensten, catechese, etc.  € 900  € 760  € 900
  verplichtingen/bijdragen andere organen  € 400  € 420  € 393
  salarissen  € –  € –  € –
  kosten beheer en administratie  € 100  € 100  € 158
  rentelasten/bankkosten  € 250  € 150  € 309
  diaconaal werk plaatselijk  € 1.575  € 1.105  € 1.231
  diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  € 1.700  € 1.800  € 1.726
  diaconaal werk wereldwijd  € 1.800  € 1.200  € 1.875
  totaal lasten  € 6.815  € 5.625  € 6.682
         
  Saldo baten – lasten – € 252-  € 299  € 592