Begroting 2017 College van Kerkrentmeesters

Begroting 2017 College van Kerkrentmeesters    
Staat van baten en lasten   Begroting 2017
     
Baten    
Opbrengst onroerende zaken   91545,00
Rentebaten   3750,00
Overige opbrengsten   175,00
Bijdragen levend geld   56375,00
Subsidies   2000,00
    € 153.845,00
Lasten    
Lasten kerkgebouw (exclusief afschrijving)   4525,00
Lasten overige onroerende zaken   3305,00
Pastoraat   72970,00
Kerkactiviteiten   1850,00
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen   6800,00
Salarissen en toeslagen   27750,00
Kosten beheer en administratie   7100,00
Rentelasten   300,00
    € 124.600,00
Resultaat   € 9.245,00
     
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen   € 27.500,00
Kosten begraafplaats   0,00
Doorzendcollecten niet diaconaal   0,00
    € 27.500,00
     
Overschot   € 1.745,00