Begroting 2018 College van Kerkrentmeesters

Begroting 2018 College van Kerkrentmeesters
Staat van baten en lasten   Begroting 2018
Baten    
Opbrengst onroerende zaken   97.470,00
Rentebaten   3.200,00
Overige opbrengsten   160,00
Bijdragen levend geld   54.800,00
Subsidies   0,00
    € 155.630,00
Lasten    
Lasten kerkgebouw (exclusief afschrijving)   5.425,00
Lasten overige onroerende zaken   3.430,00
Pastoraat   70.270,00
Kerkactiviteiten   3.000,00
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen   6.900,00
Salarissen en toeslagen   21.125,00
Kosten beheer en administratie   7.550,00
Rentelasten   200,00
    € 117.900,00
Resultaat   € 37.730,00
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen   € 37.500,00
Kosten begraafplaats   0,00
Doorzendcollecten niet diaconaal   0,00
    € 37.500,00
Overschot   € 230,00