Rekening 2016 College van Kerkrentmeesters

Staat van baten en lasten   Rekening 2016
Baten    
Opbrengst onroerende zaken   91.345,00
Rentebaten   3.460,00
Overige opbrengsten   162,00
Bijdragen levend geld   59.633,00
Doorzendcollecten   0,00
Subsidies   0,00
    € 154.600,00
Lasten    
Lasten kerkgebouw (exclusief afschrijving)   14.272,00
Lasten overige onroerende zaken   35.671,00
Pastoraat   56.571,00
Kerkactiviteiten   3.957,00
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen   6.896,00
Salarissen en toeslagen   19.483,00
Kosten beheer en administratie   6.817,00
Rentelasten   190,00
    € 143.857,00
Resultaat   € 10.743,00
     
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen   € 10.000,00
Kosten begraafplaats   0,00
Doorzendcollecten niet diaconaal   0,00
    € 10.000,00
     
Overschot   € 743,00