Rekening 2017 College van Kerkrentmeesters

Rekening 2017 College van Kerkrentmeesters    
     
Staat van baten en lasten   Rekening 2017
Baten    
Opbrengst onroerende zaken   106.652,00
Rentebaten   3.177,00
Overige opbrengsten   108,00
Bijdragen levend geld   61.395,00
Subsidies   0,00
    € 171.332,00
Lasten    
Lasten kerkgebouw (exclusief afschrijving)   3.483,00
Lasten overige onroerende zaken   2.258,00
Pastoraat   77.190,00
Kerkactiviteiten   1.870,00
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen   6.986,00
Salarissen en toeslagen   22.596,00
Kosten beheer en administratie   7.018,00
Rentelasten   261,00
    € 121.662,00
     
Resultaat   € 49.670,00
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen   € 47.500,00
Kosten begraafplaats   0,00
Doorzendcollecten niet diaconaal   0,00
    € 47.500,00
     
Overschot   € 2.170,00