Een nieuwe kerkstructuur

De Protestantse Kerk in Nederland is een krimpende kerk. Daarin is de PKN niet uniek. Niet alleen kerken hebben te maken met krimp, het is een brede ontwikkeling in de samenleving dat steeds minder mensen zich willen ‘binden’ aan instituten of organisaties. Kerken of  net zo goed andere organisaties als politieke partijen of bijvoorbeeld sportverenigingen hebben hieronder te lijden. Omdat ze vaak een structureel beroep doen op de (vrije) tijd van mensen.

Deze krimp heeft gevolgen. Voor de samenleving; de sociale samen­hang wordt minder, maar ook voor de kerk; de gemeenschappen worden kleiner. In een krimpende kerk is zeker op bestuurlijk niveau de vraag gerechtvaardigd: hoe bestendigen we onze kerk voor de toekomst? Landelijk gezien betekent het dat men in de bestuurlijke taakverdeling mee wil krimpen met de kerk. Een van die aspecten van dat krimpen is het drastisch verminderen van het aantal classes van de kerk: een regionale reorganisatie. Vorig jaar bestond de PKN nog uit 74 classes. Daarvan was de classis Oost-Groningen er één. Dit jaar zijn die classes teruggebracht tot 11 classes. De classis Oost-Groningen is opgegaan in de classis Groningen-Drenthe. Het gebied van de nieuwe classes is dus veel groter dan voorheen. Regionaal zijn er nog wel kerkelijke verbanden die zich vormen als ringen. In die ring komen predikanten en pastoraal werkers uit de regio samen om zaken uit de gemeenten te bespreken. Op bestuurlijk niveau heeft de ring echter geen zeggenschap.

Wat ook nieuw is in deze vereenvoudigde structuur is de classis­predikant. In onze classis is de classispredikant ds. J. Hommes. Hij vervult een leidende, adviserende, maar bovenal geestelijke taak in onze classis. Ds. Hommes wil daarin zelf de samenhang in de regio stimuleren. Ook heeft hij een taak gekregen in het begeleiden van het beroepingswerk. Dit valt niet meer automatisch onder de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf maar daarvoor is in de nieuwe structuur van de kerk ook een rol toebedeeld aan het bestuur van de classis.