ANBI Diaconie Hervormde Gemeente te Sellingen

Inleiding

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft een groepsbeschikking ontvangen die van toepassing is op alle tot deze kerk behorende rechtspersonen.

Dit betekent dat:

– Giften aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Sellingen voor u aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

– De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Sellingen geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en/of erfenissen.

I – Naam van de gemeente

Hervormde Gemeente te Sellingen

II – Fiscaal nummer

RSIN / Fiscaal nummer:                82 41 03 440 

III – Contactgegevens

Bezoekadres:                                    Torenstraat 12, 9551 BK Sellingen
E-mail:                                               diaconie@hervgemsellingen.nl 
Website:                                             https://hervgemsellingen.nl
Bankrekeningnummer:                  NL 65 RABO 0358600901

De Hervormde Gemeente te Sellingen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barm- hartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenoot-schap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de van de Hervormde Gemeente te Sellingen.

IV – Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit de predikant, vijf ouderlingen, vier diakenen en drie ouderling-kerkrentmeesters. De ouderlingen, diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters worden conform het plaatselijk reglement in de gemeentevergadering verkozen.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogens-rechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheers-zaken (ordinantie 11, art. 8).

V – Beleidsplan 

Schrift en traditie als bron.

De Hervormde Gemeente te Sellingen weet dat zij leeft van Gods genade in Jezus Christus. Daarvan vervuld ziet ze als haar opdracht dit Woord van genade en heil te horen en te verkondigen. Daarbij wil zij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van kerkelijke verkondiging en dienst haar Heer belijden als drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij wil dit doen in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals is verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius, waardoor zij zich verbonden weet met de algemene Christelijke kerk. In de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels weet zij zich verbonden met de gereformeerde traditie.

Ook als plaatselijke gemeente wil zij in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als gekruisigde en opgestane Heer, als Redder en Verlosser van de wereld belijden. Voor haar zelf, maar ook voor de samenleving waarin zij gemeente is. Daarbij zoekt zij samenspraak met de gereformeerde kerk ter plaatse. Een belangrijk gegeven uit de traditie is voor haar de verbondenheid met Israël. Daarvan zal de gemeente steeds weer opnieuw bewust moeten worden gemaakt. Al wat tegen haar belijden in gaat zal zij actief weerspreken.

In de Hervormde Gemeente te Sellingen dient er plaats te zijn voor ieder mens in zijn of haar eigen individualiteit. De gemeente dient een veilige plaats te zijn, waar ieder zijn of haar (levens)verhaal kan doen. Een plaats waar men naar elkaar luistert en elkaar serieus neemt, waardoor men kan groeien in geloofs- en levenservaring. Belangrijk is het om te werken aan een klimaat van respect voor elkaar in de gemeente.

De Hervormde Gemeente te Sellingen wil in de eerste plaats een geloofsgemeenschap zijn, waar men het Woord van God centraal stelt, waar men samen de goede boodschap viert. Ook een biddende gemeenschap, waar men omziet naar elkaar. Zij wil helpen waar geen helper is.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link: Beleidsplan PKN.

VI – Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig –  is geregeld in de  “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

VII – Doelstelling

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene Christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

VIII – Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Naast de op zondagmorgen gehouden Eredienst vinden er nog talrijke andere activiteiten plaats, zoals:

 • Solid Kids
 • Dames bezoekgroep
 • Vrouwenvereniging “Dorcas”
 • Belijdenis catechisatie
 • Bijbelstudie groep
 • Senioren ochtenden

En in samenwerking met de plaatselijke gereformeerde kerk:

 • De jongeren club ”Rock Solid” en “Solid Friends”
 • Solid Road
 • Dienst kerk en school
 • Gezamenlijke diensten op 2e kerst- paas- en pinksterdag
 • Gezamenlijke dienst op nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, bid- en dankdag en oudjaarsavond
 • Oopenluchtdienst in de zomer
 • Dauwtrappen met Hemelvaart
 • Kerstwandeling
 • 4 gezamenlijke diensten in de zomervakantie

Een overzicht van onlangs gehouden activiteiten vindt u op onze site: Hervormde Gemeente te Sellingen.

IX – Financiële verantwoording 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft onder “rekening” inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Onder “begroting” geeft het overzicht  inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen uitgaven van het betreffende jaar. De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar middels collecten en/of acties gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke   diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.