Gebruiksplan kerk en corona

1: Versoepeling van de regels

Het zal u niet ontgaan zijn dat in de afgelopen periode de regering de regels om het coronavirus onder controle te krijgen en te houden, heeft versoepeld. Ook voor onze kerk heeft dit gevolgen. Naar aanleiding van de versoepeling stellen wij als kerkenraad het volgende voor: Alle activiteiten, behalve de eredienst en de kerkenraad, zijn gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus afgelast. Vanaf september willen we de kerkdiensten weer open gaan stellen, uiteraard met maatregelen. Voor de eredienst is een gebruiksplan opgesteld.

2: Wat zegt de PKN?

De PKN heeft naar aanleiding van de versoepelingen de volgende aanwijzingen gegeven.

 • In de maand juni mochten tot 30 personen samenkomen in de kerk.
 • In de maand juli is dit aantal – onder voorbehoud – vergroot tot 100 personen.
 • De PKN adviseerde om de maand juni te gebruiken als proefperiode om daarna binnen de anderhalve meter samenleving mogelijk meer personen in de kerk toe te laten.

Wat mag niet?

 • Meerdere diensten direct achter elkaar laten plaatsvinden.
 • Meerdere groepen mensen gelijktijdig in diverse zalen in het kerkgebouw plaatsen.
 • Dit omdat de hygiënemaatregelen dan niet in acht genomen kunnen worden en omdat de logistiek rond het gebouw (parkeren, aanrijden) dan een obstakel vormt.

3: Wat willen wij?

Wij hebben gemeend dit advies over te nemen. Maar wel pas vanaf september. Dat wil zeggen: we starten in de maand september weer met samenkomsten, met inachtneming van de regels. (1,5 meter afstand en hygiëne). En alleen dan wanneer de actuele situatie ook dergelijke samenkomsten toelaat. De kerkenraad heeft daartoe het volgende besloten:

 3.1  Vergeven plaatsen

1          predikant
3          ambstdragers (van elk ambt een afvaardiging)
2          twee personen voor de live uitzending
1          koster

3.2 Onze regels om mee te beginnen

De kerkenraad:

Mocht u interesse hebben om deze diensten te bezoeken, wat wij van harte hopen, dan gaat dat onder een aantal regels:

 • De kerkenraad wast de handen bij binnenkomst.
 • De kerkrentmeesters bepalen de plaatsen waar gezeten kan worden.
 • U bent niet verkouden, ziek, u heeft geen loopneus of enige indicatie die kan wijzen op een mogelijke besmetting met het coronavirus. Indien u zich niet goed voelt, blijft u thuis.
 • Als u 70 jaar of ouder bent, verzoeken wij u uw bezoek aan de dienst heel gedegen te overwegen. Naar de richtlijnen van de Overheid en de PKN behoort u tot de risicogroep.
 • Ziekte of eerdere ziekte kan een risico zijn. U maakt zelf deze inschatting of u tot de risicogroep behoort, maar wij behouden ons het recht voor u op uw inschatting aan te spreken. De keuze wordt dan in samenspraak gemaakt. 
 • U maakt bij binnenkomst gebruik van het desinfectiemiddel, u wast uw handen.
 • Er wordt niet gezongen in de dienst. Onderzoek toont aan dat het virus zich kan verplaatsen in zeer kleine druppels; aerosolen. Deze druppels zijn zo klein dat ze snel verdampen, waardoor het virus in de lucht blijft zweven. Indien iemand besmet is, en onverhoeds toch in de dienst aanwezig is, dan is zingen dus een slecht idee. Het afspelen van muziek blijft in eerste instantie de regel.
 • De collecte blijft voor eerst nog digitaal, u kunt uw gelden online geven, of indien u wenst later inleveren in de kerk. Zodra we weer fysiek gaan collecteren, zullen we dit communiceren.
 • Kinderen blijven bij de ouders in de bank totdat ze met de leiding naar de Sprankel gaan. Solid Kids start ook weer vanaf september.
 • Als stel of gezin of huisgenoten mag u bij elkaar zitten. Als alleenstaande mag u niet bij anderen zitten.
 • U mag niet zelf de kerk inlopen, u wordt buiten bij de auto of fiets opgehaald, en u wordt een plaats gewezen door een coördinator, hij draagt voor aanvang van de dienst en bij afloop een geel hesje. Wacht tot hij u komt halen.
 • U loopt op gepaste afstand met de coördinator mee. Hij leidt u door de zij ingang de kerk binnen en wijst u de plaats.
 • De kerkrentmeesters bepalen de plaatsen waar gezeten kan worden. Van tevoren zoeken zij verspreid in de kerkzaal plaatsen waar mensen kunnen zitten. Deze plaatsen worden bepaald op basis van de aanmeldingen. Er is dus geen vrije keuze uit plaatsen. Wel kunt u het van tevoren aangeven als u een stoel wilt hebben. Dan kunnen we daar rekening mee houden.
 • U bent op tijd aanwezig, tenminste 15 minuten voor tijd.
 • In de kerk, op de uw aangewezen plaats, blijft u vast houden aan minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • De onlinediensten blijven in deze periode doorgaan, zodat de mensen die niet in de kerk kunnen zijn, ook de dienst mee kunnen maken.

3.3 Na de eredienst

 • U blijft zitten totdat de coördinator u aanwijst om uw plaats te verlaten en de kerk uit te gaan. Wacht op zijn aanwijzingen.
 • De plaatsen waar mensen hebben gezeten, als ook het toilet indien gebruikt, worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Deelnemers aan bijeenkomsten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig.
 • De koster en kerkrentmeesters stellen hiervoor een schoonmaakplan op.

3.4 Aanmelden voor de dienst

 • Aanmelden kan uitsluitend telefonisch op donderdag 16.00 tot 20.00 uur voorafgaande aan de zondag.
 • Neemt u contact op met onze scriba Mettie Oost, zij stelt een lijst samen, de mensen komen achtereenvolgens aan de beurt. Stel dat er meer mensen zich aanmelden dan waar plaats voor is, dan hebben degenen die achter op de lijst staan, de volgende week voorrang op de lijst. Zo kan iedereen aan bod komen. Als u niet kunt komen, zult u daarover bericht ontvangen.
 • De eerste inschrijving is op donderdag 17 september. U kunt zich dan opgeven voor de eredienst 20 september.

We willen dit proberen, maar houden ons de mogelijkheid om dit direct weer terug te draaien als de situatie daar aanleiding voor geeft. Op het moment dat dit plan gepubliceerd wordt, is de situatie gunstig, maar wij kunnen niet in de toekomst kijken.

3.5 Bezoekwerk

In verband met corona is het pastorale contact voornamelijk telefonisch geweest. In de komende periode willen we daaraan de volgende optie toevoegen. Als er geen pastorale nood is, maar u of jij wel een bezoek op prijs stelt  kan de dominee of ouderling een bezoek bij u brengen. Daarvoor hebben wij het volgende bedacht:

 • De dominee of ouderling heeft uiteraard geen enkele ziekteverschijnselen.
 • In de thuissituatie van de dominee of ouderling is ook geen sprake van ziekte.
 • Ook voor u geldt: u hebt geen ziekteverschijnselen, bij u thuis is er ook geen sprake van ziekteverschijnselen gerelateerd aan corona.
 • De ouderling of dominee komt bij u – bij voorkeur – buiten op bezoek. Afhankelijk van de weersomstandigheden.
 • Met gepaste afstand van ten minste twee meter. We nemen die afstand bewust ruimer dan de wettelijke norm.
 • De ouderling of dominee ontsmet zijn handen vlak voor en na het bezoek.
 • We komen alleen als u zelf aangeeft dit op prijs te stellen. Als een ouderling of dominee zelf langs wil komen, zal hij dit eerst met u overleggen.
 • Ook hiervoor geldt: we onthouden ons de mogelijkheid dit weer stop te zetten indien nodig.

We begrijpen dat dit alles natuurlijk behoorlijk geregisseerd overkomt. Ook voor ons is dat zo. Het is zoeken naar mogelijkheden binnen wat kan, mag en veilig is. Maar als kerkenraad zien we ook de kansen die er nu liggen, om binnen wat verantwoord is, elkaar weer te ontmoeten. Om ons kerk-zijn, al is het in beperkte mate, weer op te pakken. We hopen en bidden dat dit goed mag gaan. We weten niet wat de toekomst brengt, maar willen alles in Zijn hand leggen en aan Hem toevertrouwen.

Namens de kerkenraad.